Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności serwisu http://www.cmdir.pl/ oraz Biuletynie Informacji Publicznej http://www.bip.gmina-sepolno.pl/

Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej cmdir.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego cmdir.pl oraz bip.gmina-sepolno.pl

Data publikacji strony internetowej: 2013-09-27

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-28

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-29. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Dostępność architektoniczna

Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim, ul. Młyńska 33, 89-400 Sępólno Krajeńskie

Do budynku prowadzą 3 wejścia od ul. Młyńskiej 33.

Sekretariat znajduje się z prawej strony budynku – wejście główne.

Dla osób niepełnosprawnych na wózkach dostępny jest podjazd, wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Centrum nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Adres do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/.

 

W Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim został powołany koordynator do spraw dostępności.

Dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Alicja Piekut, adres poczty elektronicznej zlobek_sepolno@wp.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Dane kontaktowe Alicja Piekut zlobek_sepolno@wp.pl 52 519 05 33