Strefa informacji

UBEZPIECZENIA

Drodzy rodzice

Małe dzieci, pomimo zapewnienia im warunków, które spełniają wszelkie standardy bezpieczeństwa i tak narażone są na wypadki. Może do nich dojść w różnych miejscach – m.in. w żłobkach i przedszkolach. Sposobem na zabezpieczenie się przed finansowymi konsekwencjami takich zdarzeń jest skorzystanie z odpowiedniego ubezpieczenia.

Informujemy, że Centrum Małego Dziecka i Rodziny, nie jest stroną w procesie ubezpieczenia dzieci.
Prosimy o samodzielne ubezpieczenia dziecka, oraz wybranie najbardziej dogodnego dla Państwa wariantu.

Ubezpieczenie dziecka Allianz
https://nnwdlaszkoly.pl/oferta/aGMiCO (https://nnwdlaszkoly.pl/oferta/aGMiCO)

Ponadto informujemy, iż obecna polisa ważna jest do 31 sierpnia 2024r.


INFORMACJE I PROCEDURY


1. Zgłaszanie nieobecności dziecka

Rodzice są zobowiązani do zgłaszania każdej nieobecności dziecka do godz. 8.30 za pomocą aplikacji LiveKid.2. Chusteczki higieniczne i ręczniki papierowe

Prosimy o przynoszenie pudełka chusteczek higienicznych, chusteczek nawilżonych oraz rolki ręcznika papierowego dla dziecka do 10 dnia każdego miesiąca.3. Wysokość opłat

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej stała opłata miesięczna za pobyt dziecka w Żłobku i Klubie Dziecięcym wynosi 13%,  minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. Do tej kwoty dolicza się opłatę za wyżywienie za każdy dzień pobytu dziecka w placówce w wysokości 10,00 zł. Za przekroczenie czasu tj. 10 godzin pobytu dziecka dziennie, będzie naliczana dodatkowa opłata w wysokości 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
Opłata pobierana jest z góry, odliczenia stawki żywieniowej wynikające z nieobecności dziecka będą odliczane w następnym miesiącu.

Zwalnia się częściowo od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym w przypadku jednoczesnego uczęszczania do żłobka i klubu dziecięcego co najmniej dwojga dzieci z rodziny, opłata o której mowa powyżej ulega obniżeniu o 20% za drugie dziecko i o 50% za każde kolejne dziecko. W przypadku, gdy dochód w rodzinie nie przekracza kwoty uprawniającej do korzystania ze świadczeń pieniężnych określonych w przepisach o pomocy społecznej (kryterium dochodowe, wg którego przyznaje się zasiłek rodzinny) opłata o które mowa ulega obniżeniu o 50%.


4. Uiszczanie opłat

Opłata wnoszona będzie do 20 każdego miesiąca. Opłata pobierana jest z góry, odliczenia stawki żywieniowej wynikające z nieobecności dziecka będą odliczane w następnym miesiącu.  Informacja o wysokości płatności publikowana jest na indywidualnych profilach rodziców w aplikacji LiveKid.
 

5. Nabór dzieci do Żłobka/Klubu Dziecięcego

Informujemy, iż formularze zgłoszeniowe na bieżący nabór wrześniowy przyjmowane są do dnia 31 marca br.
 
W terminie do 20 maja każdego roku Dyrektor Żłobka / Kierownik Klubu Dziecięcego podaje do wiadomości listę dzieci przyjętych do Żłobka/Klubu Dziecięcego od 1 września danego roku.

6. Procedura postępowania w przypadku wszawicy

Cel: Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w żłobku oraz chronić przed rozprzestrzenianiem się wszawicy w placówce.

I Dyrektor żłobka/klubu dziecięcego zarządza kontrolę głów dzieci we wszystkich grupach oraz wszystkim pracownikom z zachowaniem intymności (raz w miesiącu).

II Pielęgniarka i wychowawcy podejmują współpracę z rodzicami w celu zlikwidowania wszawicy.

  1. Pielęgniarka zawiadamia rodziców dzieci u których stwierdzono wszawicę o konieczności podjęcia niezwłocznej kuracji. Informuje także o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników. W trakcie kuracji dziecko powinno pozostać w domu, żeby zapobiec przenoszeniu się wszy na inne dzieci.
  2. Pielęgniarka informuje wszystkich rodziców o konieczności codziennej kontroli głowy dziecka w przypadku pojawienia się wszawicy w placówce.
  3. Rodzice powinni sprawdzać głowy dzieciom raz na 2 tygodnie oraz po każdym powrocie dziecka z wakacji lub z wycieczki.
  4. W przypadku stwierdzenia wszawicy pielęgniarka kontroluje czystość głowy dziecka po przeprowadzonej kuracji w momencie przybycia dziecka do żłobka/klubu dziecięcego
  5. W przypadku nieskutecznej kuracji likwidacji wszawicy u dziecka, dziecko nie może pozostać w żłobku/klubie dziecięcym. Rodzice są zobowiązani do podjęcie skutecznej kuracji likwidacji wszy i gnid u dziecka.

III Wszystkie przedmioty i sprzęt w poszczególnych salach podlega dezynfekcji.

  1. w dniu stwierdzenia wszawicy:
-  wszystkie ręczniki, pościel, koce podlegają praniu w temp ok. 60°C, a następnie wyprasowaniu gorącym żelazkiem (wysoka temperatura zabija wszy i ich gnidy),

-  zabawki pluszowe należy wyprać i wysuszyć.

Procedurę opracowano na podstawie Rozporządzenia Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży wydanym dn. 15 stycznia 2013r oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sprawiedliwości z dnia 31 grudnia 2002r w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach( Dz. U z   2003  U N.6  poz.69 ze zmianą)


7. 
Zasady odbioru dziecka z Eko-Gaju przy Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim

W trosce o bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie Eko-Gaju przedstawiamy zasady odbioru dzieci z naszego placu zabaw:

  1. Każda osoba wchodząca do Eko-Gaju zobowiązana jest do zamykania furtki na zasuwkę przy wchodzeniu i wychodzeniu z placu.
  2. Rodzic lub inna osoba upoważniona do odbioru dziecka zobowiązana jest do powiadomienia wychowawcy dziecka o jego odbiorze.
  3. O obowiązującej procedurze Rodzic powiadamia wszystkie osoby upoważnione do odbioru dziecka ze Żłobka i Klubu Dziecięcego.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W NAGŁYCH WYPADKACH Z UDZIAŁEM DZIECI


Nagły wypadek to zdarzenie, które powoduje uraz wywołany przyczyną zewnętrzną i może wystąpić w czasie przebywania dziecka w Żłobku/Klubie Dziecięcym pod opieką wychowawców.

Podczas lekkich obrażeń (otarcia, skaleczenia, potłuczenia), pierwszej pomocy udziela pielęgniarka, a w przypadku jej nieobecności wychowawca grupy, w której dziecko przebywa.

1. O zaistniałej sytuacji pielęgniarka /wychowawca, informuje Dyrektora Żłobka lub Kierownika Klubu Dziecięcego, a następnie powiadamia rodziców dziecka lub opiekunów prawnych dziecka. Wspólnie z rodzicami ustala dalsze czynności; czas odbioru dziecka, wizytę u lekarza, o ile jest konieczna.

2. Odnotowuje przebieg zdarzenia i dalsze postępowanie w karcie wypadkowej dziecka.

3. W razie wypadku powodującego ciężkie uszkodzenia ciała wychowawca grupy informuje pielęgniarkę przebywającą na terenie placówki, która powiadamia o zdarzeniu Dyrektora Żłobka/Kierownika Klubu Dziecięcego (w przypadku braku pielęgniarki o zdarzeniu informuje wychowawca grupy) i podejmują dalsze działania.

4. Pielęgniarka dokonuje ogólnej oceny sytuacji tj. sprawdza jego stan ogólny, jego parametry życiowe-tętno, ciśnienie krwi, zabarwienie skóry, reakcję na bodźce, kontakt słowny ( o ile pozwala na to stan dziecka).

5. Udziela dziecku fachowej pomocy medycznej (założenie opatrunku, zaopatrzenie złamania, zatamowanie krwotoku).

6. Wzywa karetkę pogotowia i informuje rodziców dziecka lub jego opiekunów prawnych o zdarzeniu i prosi o natychmiastowe przybycie. W sytuacjach kiedy rodzic nie może natychmiast przybyć z powodów od niego niezależnych, a dziecko musi być przetransportowane do szpitala, z dzieckiem jedzie pielęgniarka lub wychowawca, który ma z nim dobry kontakt.

7. Całe zdarzenie musi być odnotowane w karcie wypadków dziecka.PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZŁEGO STANU ZDROWIA DZIECKA W ŻŁOBKU/KLUBIE DZIECIĘCYM

Cel procedury
Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania z dziećmi potencjalnie chorymi.

CHOROBA JEST TO OGÓLNE OKREŚLENIE KAŻDEGO ODSTĘPSTWA OD PEŁNI ZDROWIA ORGANIZMU, POLEGA NA ZABURZENIACH FUNKCJI LUB USZKODZENIU STRUKTURY ORGANIZMU

Dziecko chore:
Skóra – na której pojawiła się wysypka niewiadomego pochodzenia i towarzyszy jej podwyższona temperatura ciała.
Oczy - w przypadku zapalenia spojówek,w oku zbiera się wydzielina ropna, która wycieka lub zasycha.
Nos - katar gęsty, trwający kilka dni.

Układ oddechowy - dziecko ma problemy z oddychaniem, mocno kaszle.

Układ pokarmowy – dziecko ma biegunkę lub kilka razy wymiotowało (chyba,że istnieje pewność,że wymioty nie są skutkiem choroby a np. stresu)

Inne przypadki - występują symptomy choroby zakaźnej, bóle zębów, ucha,gardła, brzucha lub inne dolegliwości zmieniające zachowanie dziecka.

Rodzice, którzy zauważyli złe samopoczucie u swojego dziecka czy też pierwsze objawy choroby, powinni pozostawić dziecko w domu lub udać się z nim do lekarza. Zobowiązani są do zgłoszenia jego nieobecności pod nr telefonu 728211461

Działania w przypadku stwierdzenia zachorowania.

W przypadku stwierdzenia wystąpienia choroby u dziecka na terenie Żłobka/Klubu Dziecięcego,pielęgniarka informuje o tym fakcie Dyrektora Placówki lub Kierownika Klubu Dziecięcego. Po podjęciu decyzji, bezzwłocznie zawiadamia rodziców chorego dziecka lub opiekunów prawnych dziecka o chorobie. W przypadku nieobecności pielęgniarki o fakcie zachorowania dziecka informuje Dyrektora Żłobka lub Kierownika Klubu Dziecięcego wychowawca grupy, w której dziecko przebywa.
Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka są zobowiązani do jego odebrania po otrzymanej informacji.
Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, po przebytej chorobie dziecka są zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia od lekarza rodzinnego, że dziecko jest po zakończonym leczeniu, nie jest chore i może uczęszczać do Żłobka/Klubu Dziecięcego. Sami wypisują oświadczenie, gdy dziecko zakończyło leczenie, nie gorączkuje i nie otrzymuje leków związanych z przebytym zachorowaniem w przypadku braku wizyty kontrolnej.


PROCEDURA DEZYNFEKCJI KĄCIKA DO ZABAW WODNYCH
1. Dezynfekcję przeprowadza się po zakończeniu zabaw wszystkich dzieci z danej sali.
2. Spuścić wodę z basenu.
3. Przygotować 1ºC środek dezynfekcyjny Quatrodes Strong ( patrz – ,”Procedura przygotowania środka dezynfekcyjnego” )
4. Oczyścić i udrożnić kratkę spustową i ściekową. W razie potrzeby w kratce ściekowej uzupełnić poziom wody.
5. Całą powierzchnię basenu zmyć mopem zamoczonym w środku dezynfekcyjnym (mop służy tylko do mycia tej powierzchni). Środek musi pozostać na powierzchni przez czas 5 minut. Zgodnie z instrukcją producenta środek dezynfekcyjny nie wymaga zmycia wodą.
6. Zabawki do zabaw wodnych dezynfekowane są zgodnie z procedurą,,Dezynfekcji piłeczek z basenów,,).
7. Powierzchnia pozostaje sucha, niedopuszczamy do pozostania zastoin wodnych,w razie potrzeby osuszamy suchym mopem.
8. Opróżnić pojemnik na pampersy, umyć i zdezynfekować środkiem Velox Top AF,
9. Sprawdzić pojemnik na mydło,papier toaletowy i ręczniki papierowe,w razie potrzeby umyć i zdezynfekować przed jego uzupełnieniem.
10. Mokre ręczniki zebrane są do worka i przekazane do prania. Ręczniki prane są bezpośrednio po użyciu i suszone w suszarce automatycznej.
11.Włączyć lampę bakteriobójczą dwufunkcyjną na ok.20 minut.
12. Mop zamoczyć w Domestosie ( 10 ml na 5 l zimnej wody ) na ok 45 min,wyprać i wysuszyć.
13. Wykonaną w/w procedurę odnotować w zeszycie ( dzień, godzina i kto ją wykonał).
14. Dodatkowo w każdy ostatni piątek miesiąca przez krany zostaje spuszczona woda o temperaturze ok 70ºC przez ok 5 minut. Powyższa czynność również zostaje odnotowana w zeszycie (dzień,godzina i kto ją wykonał).